March 26, 2023

ท่านที่เกิด 5 วันนี้๑วงดีบ ารมีแ ร งสุด อีกไม่นานจะได้จับเงินล้าน

~

~

ท่านที่เกิด 5 วันนี้๑วงดีบ ารมีแ ร งสุด อีกไม่นานจะได้จับเงินล้าน

1.คนที่เกิดวันพฤหัสบดี

เป็นคนที่ค่อนข้างมีคู่แข่งทุกทางเลยโดยเฉพาะในเรื่องงาน มีคนคอยขั ดข ากันอยู่ตลอด

~

~

เพื่อนร่วมงานหาเรื่องมาให้ป ວ ดส ม อง ได้เรื่อย และการโดดเด่นเกินไปก็ไม่ดี เพราะคนอิจฉ า

และเยอะถ้าsะวั งตัวเองดีจะทำให้การงานก้าวหน้าไปเรื่อย ทำให้มีเงินใช้เยอะขึ้น ทรัพย์สินเยอะขึ้นร่ำຣวຢ

ชีวิ ตดีมีความสุ ขหากเจอคนขายล็อตเตอรี่มาเ ร่ขายใกล้ห้างสรรพสินค้า ให้ลองหยิบสุ่ มมาสักใบ

~

~

๑วงท่านมีเกณฑ์สูง จะถูกร างวัลหลักแสน มีเงินเอาไปใช้ห นี้ใช้สิน ชีวิ ตไม่ต้องติดค้างใครอีก

แถมมีเงินเหลือ เก็บก้อนโต และ๑วงชะต าท่านยัง มีเกณฑ์ที่ดีในปี 2564 ถึง 2565 ที่๑วงชะ ต า

หนุน๑วงให้มีทรัพย์ มีมรดก มีบ้านมีรถพ้นเ ค ร าะห์ หมดเ รื่ อ งไม่ดี มีแต่โชคดีวิ่งเข้ามาในชีวิ ต

~

~

2.คนที่เกิดวันศุกร์

พ้นเ ค ร า ะ ห์ เ สี ย ทีลำบ ากมาเป็นสิบปี เป็นช่วงที่คุณจะต้องเตรียมรับกับมิติใหม่ของการใช้ชีวิ ตที่ดีขึ้น

จนทำให้เหนื่อย จะมีงานเข้ามาให้ทำมากจนล้นมือ คุณจะได้รับการสนับสนุน จากคนใดคนหนึ่ง

ซึ่งเป็นผู้ที่มีประส บการณ์ในการทำงาน ทำให้ชีวิ ตรุ่งโรจน์เป็นอย่ างมาก คุณจะได้พบกับผู้ใหญ่ใจดี

~

~

อาจเป็นเจ้านายในที่ทำงาน หรือเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่เข้ามาสนับสนุน ให้แนวทางที่ดีในอาชี พ

และการงานของคุณ มีโอกาสจะได้รับข่าวดีจากการลงนามว่าจ้าง จะเกิดความสำเร็จในการค้า

หรือการค้าขายกับชาวต่างช าติ แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคล าภจากการ เ สี่ ย ง โชค หากเจอ

คนขายล็อตเตอรี่ผอมสูง มาเร่ขายแล้วยื่นล็อตเตอรี่ใบสุดท้าย ให้รับไว้ อย่ าปฎิเ ส ธ ๑วงท่านมีเกณฑ์สูง

~

~

จะถูกรางวัลหลักแสนถึงหลักล้าน เอาเงินนั้นไปตั้งตัว ปลดห นี้ปลดสิน มีเงินซื้อรถมีเงินปลูกบ้านหลังใหญ่

ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ลำบ ากอีกต่อไป

3.คนเกิดวันเสาร์

ช่วงนี้อ าร มณ์จะขึ้นจะลงบ้าง เห็นอะไรขัดหูขั ดต ากันไปหน่อยก็จะอ าร มณ์เ สี ย สุดท้ายก็ เ ค รี ย ด มาก

ป ว ด หั ว มาก ทุกเรื่องแ ย่ไปหมด และมีเกณฑ์ที่ดีในการจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน

~

~

มีเงินเดือนเพิ่มขึ้น แผนชีวิ ตที่วางเอาไว้ก็จะประส บผลสำเร็จ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยคุ้มครองช่วยเหลือ

ทำบุญบ้าง ทำทานบ้าง จะได้มีบารมีเยอะขึ้น เก็บโชค๑วงชะต าไว้ ขอให้พ้นเ ค ร าะห์ เจอความสุ ข เงินทองในชีวิ ต สาธุ

4.คนเกิดวันอาทิตย์

อย่ าไว้ใจใครเกินไป อย่ าตั ดสินใจอะไรเร็วเกินเ ห ตุ เพราะว่าอาจจะส่งผลเกิดเรื่องเ สี ยหายในหน้าที่การงานก็ได้

เพราะอาจทำให้คุณผิดหวัง หรือเ สี ย ใ จ ได้ เพราะความใจร้ อ น อาจจะเกิดปั ญหาตามมาได้

~

~

ชะต าชีวิ ตจะโดดเด่นในเ รื่ อ งของหน้าที่การงาน ผู้หญิงผิวขาว มีบุคลิกดีจะนำความโชคดี มาให้กับคุณ

แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคล าภจากการ เ สี่ ย ง โชค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ที่เ ร่ขายใกล้อนามัย

หรือสถานพย าบาล ลองหยิบสักใบ ๑วงท่านมีเกณฑ์สูง จะถูกร างวัลหลักแสน มีเงินก้อนโต เก็บในบัญชี

มีเงินดาวน์รถ หรือเอาไปโปะค่างวดรถ หมดห นี้หมดสินได้

~

~

5.คนเกิดวันอังคาร

ชะต าของคุณนั้นจะดีกว่าวันอื่น หน่อยเพราะมีคนคอยช่วยเหลือ มีคนคอยสนับสนุน

รวมถึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยช่วยเหลืออยู่เหมือนกัน และสิ่งที่ข า ดไม่ได้เลยนั้นคือ ความพย าย าม

ในการในการทำความดี ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเอง มีโอกาสจะได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วย

~

~

และทำงานกับคนต่างถิ่นมีโอกาสจะประส บความสำเร็จสูง มีแววได้เงินหลักล้าน ปลดห นี้ ปลดสิน

และมีทรัพย์สินร่ำຣวຢ

~

~

Pa nika

1682391818598434_2233571923480418 panie1ieox

View all posts by Pa nika →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *